Blogg

Bli kjent med hva som engasjerer, motiverer og driver organisasjonen mot et felles mål.

Medarbeiderundersøkelse i 2021

                         . Medarbeiderundersøkelse i 2021 En enkel infografikk som visualiserer gjennomføringsprosessen av en medarbeiderundersøkelse  

IDENTIFISERER STYRKER OG UTVIKLINGSOMRÅDER

Gjennom medarbeiderundersøkelsen blir du ekstra godt kjent med drivkreftene i din organisasjon, og hva som ”rører seg”. På en kostnadseffektiv måte får du et bilde av styrker og utviklingsområder for de ulike deler av organisasjonen.

FELLES METODIKK FOR UTVIKLING

En felles undersøkelse for hele organisajonen gir alle enheter og ledere et resultat for sitt område. Det gir en unik mulighet til å designe en felles prosess for hvordan resultater skal fortolkes og tiltak planlegges.

SKILLE VIKTIGE FORHOLD FRA MINDRE VIKTIGE

Det er ikke alltid de som ”roper høyest” som beskriver forholdene mest riktig. Gjennom undersøkelsen får alle får en lik vektet stemme og viktige forhold kan skilles fra mindre viktige forhold.

FANGE OPP PROBLEMSTILLINGER PÅ ET TIDLIG TIDSPUNKT

I medarbeiderundersøkelsen vil vi gjerne fange opp forhold som ennå ikke er et tydelig trekk ved organisasjonen, men som kan være under utvikling. Slik informasjon gir deg mulighet til å ta riktige beslutninger på et tidlig stadium.

Ta kontakt for å få tilsendt vår medarbeiderundersøkelse til gratis gjennomsyn.